PROTI KORONAVIRU Ultrazvukové tloušťkoměry Tloušťkoměry povlaků Měřicí přístroje DeFelsko Teploměry Bezdotykové teploměry Vlhkoměry Měření elektrických veličin Měření otáček Laserové dálkoměry Alkohol testery Detektory únavy

Dezinfekce ANTI-COVID sprej

Jen pro informaci. Již se nedodává.
V současné době již je na trhu dostupný v dostatečném množství, pominul tedy důvod pro jeho dočasné zařazení do našeho sortimentu jako příspěvku naší firmy v boji proti nemoci Covid-19.

Dezinfekční přípravek na hygienu rukou a povrchů s mechanickým rozprašovačem.

Dezinfekce je účinná v boji proti Covid-19.
Přípravek je obecně účinný v ničení bakterií, plísní a virů (včetně coronaviru, MERS, SARS-CoV-2).
Účinný profesionální produkt vyrobený podle receptury Světové zdravotnické organizace (WHO).

Ke stažení Produktový list výrobku a Bezpečnostní list výrobku.

Návod k použití:

Přípravku používejte dostatečné množství (2x3 ml), aby pokryl celou plochu. Naneste na dlaně a rozetřete po celých rukou a zápěstích; zvláštní pozornost věnujte kůžičce kolem nehtů a záhybům v kůži. Dobře vtírejte, dokud není kůže suchá. Tento postup by měl trvat přibližně 1 minutu.
Použití maximálně 10 krát denně.
Nepoužívejte na poraněnou kůži nebo při výskytu kožních onemocnění.

Technické údaje:

Objem100 ml
Účinné látkyEthanol (denaturovaný) 76,4 % hm., peroxid vodíku 0,15 % hm.
Typ baleníRoztok ve spreji
Č. povolení ECHACZ-2020-55-04
Číslo šaržena dně nádobky
Datum expiracena dně nádobky

Etiketa výrobku

Etiketa výrobku ANTI-COVID sprej

Skladovatelnost:

Na dně nádobky, 6 měsíců při skladování za běžných teplot. Nádobu uchovávejte těsně uzavřenou.

Bezpečnostní opatření:

Zabraňte zasažení očí. Chraňte před teplem, jiskrami, otevřeným ohněm a horkými povrchy. Nekuřte. Nevhodné pro děti do 3 let věku. Nepoužívat na poraněnou kůži nebo při výskytu kožních onemocnění. Opakovaná expozice může způsobit vysušení kůže.

Při zasažení očí:

Vyplachujte alespoň 15 minut velkým množstím vody; poraďte se s lékařem.

Při požití:

Nevyvolávejte zvracení. Podávejte velké množství vody k pití. Vyhledejte lékařské ošetření.
Pokud dojde k rozlití nebo k neřízenému vypuštění přípravku do vodního toku, je třeba tuto skutečnost neprodleně ohlásit orgánu pro ochranu životního prostředí nebo jinému kompetentnímu regulačnímu orgánu.

Nebezpečí:

Způsobuje vážné podráždění očí. Vysoce hořlavá kapalina a páry. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji a zapálení. Zákaz kouření. Uchovávejte obal těsně uzavřený. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Při vyhledání lékařského ošetření informujte lékaře o po užitém přípravku, poskytněte mu informace ze štítku a o poskytnuté první pomoci. Odstraňte obsah/obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.

 

Copyright © 2020 Ing. Miloš Hušek - QTEST. Všechna práva vyhrazena.